国风

国风全文及简介

旄丘之葛兮,何诞之节兮。叔兮伯兮,何多日也?
何其处也?必有与也!何其久也?必有以也!
狐裘蒙戎,匪车不东。叔兮伯兮,靡所与同。
琐兮尾兮,流离之子。叔兮伯兮,褎如充耳。

国风拼音版

máo qiū zhī gé xī, hé dàn zhī jié xī
shū xī bó xī, hé duō rì yě? hé qí chù yě? bì yǒu yǔ yě! hé qí jiǔ yě? bì yǒu yǐ yě! hú qiú méng róng, fěi chē bù dōng
shū xī bó xī, mí suǒ yǔ tóng
suǒ xī wěi xī, liú lí zhī zǐ
shū xī bó xī, yòu rú chōng ěr

岱山中学诗词网