国风

国风全文及简介

简兮简兮,方将万舞。日之方中,在前上处。
硕人俣俣,公庭万舞。有力如虎,执辔如组。
左手执龠,右手秉翟。赫如渥赭,公言锡爵。
山有榛,隰有苓。云谁之思?西方美人。彼美人兮,西方之人兮。

国风拼音版

jiǎn xī jiǎn xī, fāng jiāng wàn wǔ
rì zhī fāng zhōng, zài qián shàng chù
shuò rén yǔ yǔ, gōng tíng wàn wǔ
yǒu lì rú hǔ, zhí pèi rú zǔ
zuǒ shǒu zhí yuè, yòu shǒu bǐng dí
hè rú wò zhě, gōng yán xī jué
shān yǒu zhēn, xí yǒu líng
yún shuí zhī sī? xī fāng měi rén
bǐ měi rén xī, xī fāng zhī rén xī

岱山中学诗词网