国风

国风全文及简介

毖彼泉水,亦流于淇。有怀于卫,靡日不思。娈彼诸姬,聊与之谋。
出宿于泲,饮饯于祢。女子有行,远父母兄弟,问我诸姑,遂及伯姊。
出宿于干,饮饯于言。载脂载辖,还车言迈。遄臻于卫,不瑕有害?
我思肥泉,兹之永叹。思须与漕,我心悠悠。驾言出游,以写我忧。

国风拼音版

bì bǐ quán shuǐ, yì liú yú qí
yǒu huái yú wèi, mí rì bù sī
luán bǐ zhū jī, liáo yǔ zhī móu
chū sù yú jǐ, yǐn jiàn yú mí
nǚ zǐ yǒu xíng, yuǎn fù mǔ xiōng dì, wèn wǒ zhū gū, suì jí bó zǐ
chū sù yú gàn, yǐn jiàn yú yán
zài zhī zài xiá, hái chē yán mài
chuán zhēn yú wèi, bù xiá yǒu hài? wǒ sī féi quán, zī zhī yǒng tàn
sī xū yǔ cáo, wǒ xīn yōu yōu
jià yán chū yóu, yǐ xiě wǒ yōu

岱山中学诗词网