国风

国风全文及简介

载驰载驱,归唁卫侯。驱马悠悠,言至于漕。大夫跋涉,我心则忧。
既不我嘉,不能旋反。视尔不臧,我思不远。
既不我嘉,不能旋济?视尔不臧,我思不閟。
陟彼阿丘,言采其蝱。女子善怀,亦各有行。许人尤之,众稚且狂。
我行其野,芃芃其麦。控于大邦,谁因谁极?大夫君子,无我有尤。百尔所思,不如我所之。

国风拼音版

zǎi chí zǎi qū, guī yàn wèi hóu
qū mǎ yōu yōu, yán zhì yú cáo
dài fū bá shè, wǒ xīn zé yōu
jì bù wǒ jiā, bù néng xuán fǎn
shì ěr bù zāng, wǒ sī bù yuǎn
jì bù wǒ jiā, bù néng xuán jì? shì ěr bù zāng, wǒ sī bù bì
zhì bǐ ā qiū, yán cǎi qí méng
nǚ zǐ shàn huái, yì gè yǒu xíng
xǔ rén yóu zhī, zhòng zhì qiě kuáng
wǒ xíng qí yě, péng péng qí mài
kòng yú dà bāng, shuí yīn shuí jí? dài fū jūn zǐ, wú wǒ yǒu yóu
bǎi ěr suǒ sī, bù rú wǒ suǒ zhī

岱山中学诗词网