国风

国风全文及简介

有兔爰爰,雉离于罗。我生之初,尚无位我生之后,逢此百罹。尚寐无吪。
有兔爰爰,雉离于罦。我生之初,尚无造;我生之后,逢此百忧。尚寐无觉。
有兔爰爰,雉离于罿。我生之初,尚无庸;我生之后,逢此百凶。尚寐无聪。

国风拼音版

yǒu tù yuán yuán, zhì lí yú luó
wǒ shēng zhī chū, shàng wú wèi wǒ shēng zhī hòu, féng cǐ bǎi lí
shàng mèi wú é
yǒu tù yuán yuán, zhì lí yú fú
wǒ shēng zhī chū, shàng wú zào wǒ shēng zhī hòu, féng cǐ bǎi yōu
shàng mèi wú jué
yǒu tù yuán yuán, zhì lí yú chōng
wǒ shēng zhī chū, shàng wú yōng wǒ shēng zhī hòu, féng cǐ bǎi xiōng
shàng mèi wú cōng

岱山中学诗词网