国风

国风全文及简介

扬之水,不流束楚。终鲜兄弟,维予与女。无信人之言,人实诳女。
扬之水,不流束薪。终鲜兄弟,维予二人。无信人之言,人实不信。

国风拼音版

yáng zhī shuǐ, bù liú shù chǔ
zhōng xiān xiōng dì, wéi yǔ yǔ nǚ
wú xìn rén zhī yán, rén shí kuáng nǚ
yáng zhī shuǐ, bù liú shù xīn
zhōng xiān xiōng dì, wéi yǔ èr rén
wú xìn rén zhī yán, rén shí bù xìn

岱山中学诗词网