次韵知郡贾蕃大夫思归

苏辙[宋]

次韵知郡贾蕃大夫思归原文赏析

江城漂泊最多时,邂逅谁令长者期。
得坎浮槎应有命,投林惊鹊且安枝。
何年笑语还留客,终日勤劳数问儿。
铃阁清虚非此比,秋风归兴恐非宜。

次韵知郡贾蕃大夫思归拼音版

jiāng chéng piāo bó zuì duō shí, xiè hòu shuí lìng zhǎng zhě qī
dé kǎn fú chá yīng yǒu mìng, tóu lín jīng què qiě ān zhī
hé nián xiào yǔ hái liú kè, zhōng rì qín láo shù wèn ér
líng gé qīng xū fēi cǐ bǐ, qiū fēng guī xìng kǒng fēi yí

次韵知郡贾蕃大夫思归韵律

平平仄仄仄平平,仄仄平仄仄仄平。
仄仄平平平仄仄,平平平仄仄平平。
平平仄仄平平仄,平仄平平仄仄平。
平仄平平平仄仄,平平平仄仄平平。

岱山中学诗词网