次韵子瞻和渊明拟古九首 其六

苏辙[宋]

次韵子瞻和渊明拟古九首 其六原文赏析

佛法行中原,儒者耻论兹。
功施冥冥中,亦何负当时。
此方旧杂染,浑浑无名缁。
治生守家室,坐使斯人疑。
未知酒肉非,能与生死辞。
炽哉吴闽间,佛事不可思。
生子多颖悟,得报岂汝欺。
时俾正法眼,一出照曜之。
谁为邑中豪,勤诵我此诗。

次韵子瞻和渊明拟古九首 其六拼音版

fó fǎ xíng zhōng yuán, rú zhě chǐ lùn zī
gōng shī míng míng zhōng, yì hé fù dāng shí
cǐ fāng jiù zá rǎn, hún hún wú míng zī
zhì shēng shǒu jiā shì, zuò shǐ sī rén yí
wèi zhī jiǔ ròu fēi, néng yǔ shēng sǐ cí
chì zāi wú mǐn jiān, fó shì bù kě sī
shēng zǐ duō yǐng wù, dé bào qǐ rǔ qī
shí bǐ zhèng fǎ yǎn, yī chū zhào yào zhī
shuí wèi yì zhōng háo, qín sòng wǒ cǐ shī

次韵子瞻和渊明拟古九首 其六韵律

仄仄○○平,平仄仄○平。
平仄平平○,仄平仄○平。
仄平仄仄仄,平平平平平。
仄平仄平仄,仄仄平平平。
仄平仄仄平,平仄平仄平。
仄平平平○,仄仄仄仄○。
平仄平仄仄,仄仄仄仄平。
平仄○仄仄,仄仄仄仄平。
平平仄○平,平仄仄仄平。

岱山中学诗词网