干元中寓居同谷县作歌七首 五

杜甫[唐]

干元中寓居同谷县作歌七首 五原文赏析

四山多风溪水急,寒雨飒飒枯树湿。
黄蒿古城云不开,白狐跳梁黄狐立。
我生何为在穷谷,中夜起坐万感集。
鸣呼五歌兮歌正长,魂招不来归故乡。

干元中寓居同谷县作歌七首 五拼音版

sì shān duō fēng xī shuǐ jí, hán yǔ sà sà kū shù shī
huáng hāo gǔ chéng yún bù kāi, bái hú tiào liáng huáng hú lì
wǒ shēng hé wéi zài qióng gǔ, zhōng yè qǐ zuò wàn gǎn jí
míng hū wǔ gē xī gē zhèng cháng, hún zhāo bù lái guī gù xiāng

干元中寓居同谷县作歌七首 五韵律

仄平平平平仄仄,平仄仄仄平仄仄。
平平仄平平仄平,仄平平平平平仄。
仄平平平仄平仄,○仄仄仄仄仄仄。
平平仄平平平○○,平平仄平平仄平。

岱山中学诗词网