蕲春听琵琶五首 其二

孔武仲[宋]

蕲春听琵琶五首 其二原文赏析

新自浔阳江上来,虽闻此曲不悲哀。
轻拢细捻俱清绝,指法何惭二善才。

蕲春听琵琶五首 其二拼音版

xīn zì xún yáng jiāng shàng lái, suī wén cǐ qū bù bēi āi
qīng lǒng xì niǎn jù qīng jué, zhǐ fǎ hé cán èr shàn cái

蕲春听琵琶五首 其二韵律

平仄平平平仄平,平平仄仄仄平平。
平仄仄仄平平仄,仄仄平平仄仄平。

岱山中学诗词网