次韵文仲冬夜书怀 其一

邹浩[宋]

次韵文仲冬夜书怀 其一原文赏析

抱经何必叹空言,看取东郊旧力田。
藨蓘倘能无落事,太阴居卯定丰年。

次韵文仲冬夜书怀 其一拼音版

bào jīng hé bì tàn kōng yán, kàn qǔ dōng jiāo jiù lì tián
biāo gǔn tǎng néng wú luò shì, tài yīn jū mǎo dìng fēng nián

次韵文仲冬夜书怀 其一韵律

仄平平仄仄平平,仄仄平平仄仄平。
仄仄平平平仄仄,仄平平仄仄平平。

岱山中学诗词网