雨余

鲍慎由[宋]

雨余原文赏析

础润雨欲作,好风每相先。
萧萧清入帘,令我心洒然。
闭门倦永夏,枕书日昏眠。
快此风雨余,端如濯飞泉。
盆山有佳趣,草木更幽妍。
井华养文石,香篆横云烟。
俯仰方丈间,胜事亦可怜。
永怀触热子,我劳良独贤。

雨余拼音版

chǔ rùn yǔ yù zuò, hǎo fēng měi xiāng xiān
xiāo xiāo qīng rù lián, lìng wǒ xīn sǎ rán
bì mén juàn yǒng xià, zhěn shū rì hūn mián
kuài cǐ fēng yǔ yú, duān rú zhuó fēi quán
pén shān yǒu jiā qù, cǎo mù gèng yōu yán
jǐng huá yǎng wén shí, xiāng zhuàn héng yún yān
fǔ yǎng fāng zhàng jiān, shèng shì yì kě lián
yǒng huái chù rè zi, wǒ láo liáng dú xián

雨余韵律

仄仄仄仄仄,仄平仄○平。
平平平仄平,仄仄平仄平。
仄平仄仄仄,仄平仄平平。
仄仄平仄平,平○仄平平。
平平仄平仄,仄仄○平平。
仄平仄平仄,平仄○平平。
仄仄平仄○,○仄仄仄平。
仄平仄仄仄,仄○平仄平。

岱山中学诗词网