同舍弟泛舟西湖登昼锦堂步至紫翠亭望懒堂景物怀故龙舒先生

王庭秀[宋]

同舍弟泛舟西湖登昼锦堂步至紫翠亭望懒堂景物怀故龙舒先生原文赏析

城中十顷湖,云水相演漾。
春风破冰谷,拍岸新流涨。
平铺鸭头绿,澹沲葡萄酿。
朱甍媚孤屿,梵宇丽相向。
万瓦生清晖,千花联锦帐。
晨曦照炯炯,芳气浮泱泱。
日暮姿态妍,烟霞渺空旷。
谁将水仙镜,聊借诗人仗。
卧护五羊城,追怀老诗将。
微吟示清野,鏖战得闲放。
变化无端倪,虚无落名状。
坐令湖上景,胜绝神宇王。
当时经行地,藻丽随屦杖。
斯人今则亡,物色亦摧丧。
它年牛马走,曾拜丈人行。
尘埃久漂泊,岁月成漫浪。

同舍弟泛舟西湖登昼锦堂步至紫翠亭望懒堂景物怀故龙舒先生拼音版

chéng zhōng shí qǐng hú, yún shuǐ xiàng yǎn yàng
chūn fēng pò bīng gǔ, pāi àn xīn liú zhǎng
píng pù yā tóu lǜ, dàn tuó pú táo niàng
zhū méng mèi gū yǔ, fàn yǔ lì xiāng xiàng
wàn wǎ shēng qīng huī, qiān huā lián jǐn zhàng
chén xī zhào jiǒng jiǒng, fāng qì fú yāng yāng
rì mù zī tài yán, yān xiá miǎo kōng kuàng
shuí jiāng shuǐ xiān jìng, liáo jiè shī rén zhàng
wò hù wǔ yáng chéng, zhuī huái lǎo shī jiāng
wēi yín shì qīng yě, áo zhàn dé xián fàng
biàn huà wú duān ní, xū wú luò míng zhuàng
zuò lìng hú shàng jǐng, shèng jué shén yǔ wáng
dāng shí jīng xíng dì, zǎo lì suí jù zhàng
sī rén jīn zé wáng, wù sè yì cuī sàng
tā nián niú mǎ zǒu, céng bài zhàng rén xíng
chén āi jiǔ piāo bó, suì yuè chéng màn làng

同舍弟泛舟西湖登昼锦堂步至紫翠亭望懒堂景物怀故龙舒先生韵律

平○仄○平,平仄○仄仄。
平平仄平仄,仄仄平平仄。
平○仄平仄,仄平仄平仄。
平平仄平仄,仄仄仄○仄。
仄仄平平平,平平平仄仄。
平平仄仄仄,平仄平○○。
仄仄平仄平,平平仄○仄。
平○仄平仄,平仄平平仄。
仄仄仄平平,平平仄平○。
平○仄平仄,平仄仄平仄。
仄仄平平平,平平仄平仄。
仄仄平仄仄,○仄平仄○。
○平平○仄,仄仄平仄仄。
平平平仄平,仄仄仄平○。
平平平仄仄,平仄仄平○。
平平仄○仄,仄仄平仄○。

岱山中学诗词网