楼西枢出抚关陜郑亨仲以秘监充参谋馆中咸分韵为饯得纶字

张扩[宋]

楼西枢出抚关陜郑亨仲以秘监充参谋馆中咸分韵为饯得纶字原文赏析

关河宣慰尚儒臣,宾客仍收席上珍。
便有威名如敌国,更分筹画累同人。
连城簪笏官寮旧,夹道壶箪诏墨新。
归日毛锥应好在,却从丹禁演丝纶。

楼西枢出抚关陜郑亨仲以秘监充参谋馆中咸分韵为饯得纶字拼音版

guān hé xuān wèi shàng rú chén, bīn kè réng shōu xí shàng zhēn
biàn yǒu wēi míng rú dí guó, gèng fēn chóu huà lèi tóng rén
lián chéng zān hù guān liáo jiù, jiā dào hú dān zhào mò xīn
guī rì máo zhuī yīng hǎo zài, què cóng dān jìn yǎn sī lún

楼西枢出抚关陜郑亨仲以秘监充参谋馆中咸分韵为饯得纶字韵律

平平平仄仄平平,平仄平平仄仄平。
仄仄平平平仄仄,平平平仄仄平平。
平平平仄平平仄,仄仄平平仄仄平。
平仄平平平仄仄,仄平平仄仄平平。

岱山中学诗词网