再过天长寺二首 其一

孙觌[宋]

再过天长寺二首 其一原文赏析

岩姿露天巧,地胜延隙光。
鲸怒四海鬬,蜗跧一身藏。
逃空真乐见,憩寂幽梦长。
灯暗不復续,卧看月侵床。

再过天长寺二首 其一拼音版

yán zī lù tiān qiǎo, dì shèng yán xì guāng
jīng nù sì hǎi dòu, wō quán yī shēn cáng
táo kōng zhēn lè jiàn, qì jì yōu mèng zhǎng
dēng àn bù fù xù, wò kàn yuè qīn chuáng

再过天长寺二首 其一韵律

平平仄平仄,仄○平仄平。
平仄仄仄仄,平平仄平○。
平○平仄仄,仄仄平仄○。
平仄仄仄仄,仄○仄平平。

岱山中学诗词网