艮岳百咏 海棠屏

李质[宋]

艮岳百咏 海棠屏原文赏析

清明微雨欲开时,收拾狂香付整齐。
但得浣花春在眼,不须枝上杜鹃啼。

艮岳百咏 海棠屏拼音版

qīng míng wēi yǔ yù kāi shí, shōu shí kuáng xiāng fù zhěng qí
dàn dé huàn huā chūn zài yǎn, bù xū zhī shàng dù juān tí

艮岳百咏 海棠屏韵律

平平平仄仄平平,仄仄平平仄仄平。
仄仄仄平平仄仄,仄平平仄仄平平。

岱山中学诗词网