寄李司农三首 其三

周紫芝[宋]

寄李司农三首 其三原文赏析

谢朓南齐守,司农古汉官。
杯今与谁把,山亦要公看。
细札颁何日,离骚读又残。
侍郎兄弟在,往往上金銮。

寄李司农三首 其三拼音版

xiè tiǎo nán qí shǒu, sī nóng gǔ hàn guān
bēi jīn yǔ shuí bǎ, shān yì yào gōng kàn
xì zhá bān hé rì, lí sāo dú yòu cán
shì láng xiōng dì zài, wǎng wǎng shàng jīn luán

寄李司农三首 其三韵律

仄仄平平仄,平平仄仄平。
平平仄平仄,平仄仄平平。
仄仄平平仄,平平仄仄平。
仄平平仄仄,仄仄仄平平。

岱山中学诗词网