志宏復示秋意五篇次韵和之 其四

李纲[宋]

志宏復示秋意五篇次韵和之 其四原文赏析

秋风入虚堂,凄微带烟苇。
堂中拙居士,湛然如止水。
默坐观是心,自觉无纤滓。
不知读何经,但说舍利子。
心清闻妙香,天花散芳蘂。
含容河沙界,方寸知几里。
神光常在目,妙响不离耳。
处处获圆通,谁云钻故纸。

志宏復示秋意五篇次韵和之 其四拼音版

qiū fēng rù xū táng, qī wēi dài yān wěi
táng zhōng zhuō jū shì, zhàn rán rú zhǐ shuǐ
mò zuò guān shì xīn, zì jué wú xiān zǐ
bù zhī dú hé jīng, dàn shuō shè lì zǐ
xīn qīng wén miào xiāng, tiān huā sàn fāng ruǐ
hán róng hé shā jiè, fāng cùn zhī jǐ lǐ
shén guāng cháng zài mù, miào xiǎng bù lí ěr
chǔ chù huò yuán tōng, shuí yún zuān gù zhǐ

志宏復示秋意五篇次韵和之 其四韵律

平平仄平平,平平仄平仄。
平○仄平仄,仄平○仄仄。
仄仄○仄平,仄仄平平仄。
仄平仄平平,仄仄仄仄仄。
平平○仄平,平平仄平仄。
平平平平仄,平仄平仄仄。
平平平仄仄,仄仄仄○仄。
仄仄仄平平,平平仄仄仄。

岱山中学诗词网