夜书山驿

沈与求[宋]

夜书山驿原文赏析

天寒夜向阑,月出山更静。
风露摇青空,万象光耿耿。
啼螀泣幽草,宾鸿度前岭。
归来坐孤窗,松竹舞清影。

夜书山驿拼音版

tiān hán yè xiàng lán, yuè chū shān gèng jìng
fēng lù yáo qīng kōng, wàn xiàng guāng gěng gěng
tí jiāng qì yōu cǎo, bīn hóng dù qián lǐng
guī lái zuò gū chuāng, sōng zhú wǔ qīng yǐng

夜书山驿韵律

平平仄仄平,仄仄平○仄。
平仄○平○,仄仄平仄仄。
平平仄平仄,平平仄平仄。
平平仄平平,平仄仄平仄。

岱山中学诗词网