赠傅子文

陈与义[宋]

赠傅子文原文赏析

渔子牧儿谈笑新,先生胜日步湖滣。
沙边忽见长身士,头上仍欹折角巾。
豺虎不能宽远俗,山川终要识诗人。
芦丛如画斜阳裏,拄杖相寻无杂宾。

赠傅子文拼音版

yú zi mù ér tán xiào xīn, xiān shēng shèng rì bù hú chún
shā biān hū jiàn cháng shēn shì, tóu shàng réng yī zhé jiǎo jīn
chái hǔ bù néng kuān yuǎn sú, shān chuān zhōng yào shí shī rén
lú cóng rú huà xié yáng lǐ, zhǔ zhàng xiāng xún wú zá bīn

赠傅子文韵律

平仄仄平平仄平,平平仄仄仄平平。
平平仄仄平平仄,平仄平平仄仄平。
平仄仄平平仄仄,平平平仄仄平平。
平平仄仄平平仄,仄仄平平平仄平。

岱山中学诗词网