次韵王信州游栖云

邓肃[宋]

次韵王信州游栖云原文赏析

胜游出林杪,参天仅一分。
从君如附骥,顾我愿为云。
野色连空碧,幽香袭露熏。
耦耕当卜此,横笛夜相闻。

次韵王信州游栖云拼音版

shèng yóu chū lín miǎo, cān tiān jǐn yī fēn
cóng jūn rú fù jì, gù wǒ yuàn wèi yún
yě sè lián kōng bì, yōu xiāng xí lù xūn
ǒu gēng dāng bo cǐ, héng dí yè xiāng wén

次韵王信州游栖云韵律

○平仄平仄,○平仄仄○。
○平○仄仄,仄仄仄平平。
仄仄平○仄,平平仄仄平。
仄平○仄仄,○仄仄○○。

岱山中学诗词网