禅人并化主写真求赞 其一三

释正觉[宋]

禅人并化主写真求赞 其一三原文赏析

炯炯寒瞳,丝丝衰鬓。
丘壑之姿,烟霞之韵。
据坐而心空,森罗而海印。
中虚也干而成离,内动也艮而变震。
云行而用闲,电掣而机迅。
狤獠人不惹尘埃,黄梅祖亲传屈眴。

禅人并化主写真求赞 其一三拼音版

jiǒng jiǒng hán tóng, sī sī shuāi bìn
qiū hè zhī zī, yān xiá zhī yùn
jù zuò ér xīn kōng, sēn luó ér hǎi yìn
zhōng xū yě gàn ér chéng lí, nèi dòng yě gěn ér biàn zhèn
yún xíng ér yòng xián, diàn chè ér jī xùn
jí liáo rén bù rě chén āi, huáng méi zǔ qīn chuán qū xuàn

禅人并化主写真求赞 其一三韵律

仄仄平平,平平平仄。
平仄平平,平平平仄。
仄仄平平○,平平平仄仄。
○平仄平平平○,仄仄仄仄平仄仄。
平○平仄平,仄仄平平仄。
?平平仄仄平平,平平仄○○仄○。

岱山中学诗词网