送黄晔明府岳州湘阴赴任

刘復[唐]

送黄晔明府岳州湘阴赴任原文赏析

拟占名塲第一科,龙门十上困风波。
三年护塞从戎远,万里投荒失意多。
花县到时铜墨贵,叶舟行处水云和。
遥知布惠苏民后,应向祠堂弔汨罗。

送黄晔明府岳州湘阴赴任拼音版

nǐ zhàn míng cháng dì yī kē, lóng mén shí shàng kùn fēng bō
sān nián hù sāi cóng róng yuǎn, wàn lǐ tóu huāng shī yì duō
huā xiàn dào shí tóng mò guì, yè zhōu xíng chǔ shuǐ yún hé
yáo zhī bù huì sū mín hòu, yīng xiàng cí táng diào mì luó

送黄晔明府岳州湘阴赴任韵律

仄仄平平仄仄平,平平仄仄仄平平。
平平仄仄平平仄,仄仄平平仄仄平。
平仄仄平平仄仄,仄平仄仄仄平平。
平平仄仄平平仄,仄仄平平仄仄平。

岱山中学诗词网