酬师中见和

胡寅[宋]

酬师中见和原文赏析

乱定谁人不土思,如何乡井尚陵迟。
莫嗟钓艇重湖隔,终待书堂一木枝。
彼美独高鹦鹉赋,孔怀均契鹡鸰诗。
愿君再起临流阁,约我花汀柳岸时。

酬师中见和拼音版

luàn dìng shuí rén bù tǔ sī, rú hé xiāng jǐng shàng líng chí
mò jiē diào tǐng zhòng hú gé, zhōng dài shū táng yī mù zhī
bǐ měi dú gāo yīng wǔ fù, kǒng huái jūn qì jí líng shī
yuàn jūn zài qǐ lín liú gé, yuē wǒ huā tīng liǔ àn shí

酬师中见和韵律

仄仄平平仄仄平,平平平仄仄平平。
仄平仄仄平平仄,平仄平平仄仄平。
仄仄仄平平仄仄,仄平平仄仄平平。
仄平仄仄平平仄,仄仄平平仄仄平。

岱山中学诗词网