送枢密使楼先生还乡

王用[宋]

送枢密使楼先生还乡原文赏析

辅治皇朝已有年,一朝辞老意干干。
满京朱紫咸怀德,设席城门表大贤。
别酒斟来须罄盏,阳关迭唱促开船。
于今解职归田里,指日丹书下九天。

送枢密使楼先生还乡拼音版

fǔ zhì huáng cháo yǐ yǒu nián, yī zhāo cí lǎo yì gàn gàn
mǎn jīng zhū zǐ xián huái dé, shè xí chéng mén biǎo dà xián
bié jiǔ zhēn lái xū qìng zhǎn, yáng guān dié chàng cù kāi chuán
yú jīn jiě zhí guī tián lǐ, zhǐ rì dān shū xià jiǔ tiān

送枢密使楼先生还乡韵律

仄仄平平仄仄平,仄平平仄仄平平。
仄平平仄平平仄,仄仄平平仄仄平。
仄仄平平平仄仄,平平仄仄仄平平。
平平仄仄平平仄,仄仄平平仄仄平。

岱山中学诗词网