偈颂二十九首 其一四

释云[宋]

偈颂二十九首 其一四原文赏析

五月方改旦,今朝又初十。
日月去如飞,快鹞趁不及。
禅须放下参,但莫固拘执。
是处解脱门,汝自不肯入。
何必问支提,丁字着脚立。

偈颂二十九首 其一四拼音版

wǔ yuè fāng gǎi dàn, jīn zhāo yòu chū shí
rì yuè qù rú fēi, kuài yào chèn bù jí
chán xū fàng xià cān, dàn mò gù jū zhí
shì chù jiě tuō mén, rǔ zì bù kěn rù
hé bì wèn zhī tí, dīng zì zhe jiǎo lì

偈颂二十九首 其一四韵律

仄仄平仄仄,平平仄平仄。
仄仄仄○平,仄○仄仄仄。
○平仄仄○,仄仄仄平仄。
仄仄仄仄平,仄仄仄仄仄。
平仄仄平平,平仄仄仄仄。

岱山中学诗词网