东湖感事二首 其一

李石[宋]

东湖感事二首 其一原文赏析

桃李洲中别一春,雪山肯为障红尘。
鬼神半夜应怜我,魑魅今朝不喜人。
烟雨晦明窗外眼,风霜来去树边身。
细思只合归耕好,并舍何由笑我贫。

东湖感事二首 其一拼音版

táo lǐ zhōu zhōng bié yī chūn, xuě shān kěn wèi zhàng hóng chén
guǐ shén bàn yè yīng lián wǒ, chī mèi jīn zhāo bù xǐ rén
yān yǔ huì míng chuāng wài yǎn, fēng shuāng lái qù shù biān shēn
xì sī zhǐ hé guī gēng hǎo, bìng shě hé yóu xiào wǒ pín

东湖感事二首 其一韵律

平仄平平仄仄平,仄平仄平仄平平。
仄平仄仄平平仄,平仄平平仄仄平。
平仄仄平平仄仄,平平平仄仄平平。
仄平仄仄平平仄,仄仄平平仄仄平。

岱山中学诗词网