隆兴甲申岁闰月游焦山

韩元吉[宋]

隆兴甲申岁闰月游焦山原文赏析

荒村日晴雪犹积,繫缆焦公山下石。
江翻断崖石破碎,瘗鹤千年有遗迹。
瘦藤百级跻上方,浮玉南北江中央。
樯竿如林出烟浦,酒船远与帆低昂。
老鸱盘风舞江面,杀气淮南望中见。
神龙只合水底眠,为洗干坤起雷电。
观音岩前竹十寻,大士不死知此心。
醉归更唤殷七七,剩种好花开鹤林。

隆兴甲申岁闰月游焦山拼音版

huāng cūn rì qíng xuě yóu jī, xì lǎn jiāo gōng shān xià shí
jiāng fān duàn yá shí pò suì, yì hè qiān nián yǒu yí jī
shòu téng bǎi jí jī shàng fāng, fú yù nán běi jiāng zhōng yāng
qiáng gān rú lín chū yān pǔ, jiǔ chuán yuǎn yǔ fān dī áng
lǎo chī pán fēng wǔ jiāng miàn, shā qì huái nán wàng zhōng jiàn
shén lóng zhǐ hé shuǐ dǐ mián, wèi xǐ gàn kūn qǐ léi diàn
guān yīn yán qián zhú shí xún, dà shì bù sǐ zhī cǐ xīn
zuì guī gèng huàn yīn qī qī, shèng zhǒng hǎo huā kāi hè lín

隆兴甲申岁闰月游焦山韵律

平平仄平仄○仄,仄仄平平平仄仄。
平平仄平仄仄仄,仄仄平平仄○仄。
仄平仄仄平仄平,平仄平仄平○平。
平平○平仄平仄,仄平仄仄○平平。
仄平平平仄平仄,仄仄平平仄○仄。
平平仄仄仄仄平,平仄平平仄平仄。
○平平平仄仄平,仄仄仄仄平仄平。
仄平○仄○仄仄,仄仄仄平平仄平。

岱山中学诗词网