偈颂十首 其六

释昙密[宋]

偈颂十首 其六原文赏析

一身浪宕无拘捡,闹市门头恣意游。
汉地不收秦不管,不风流处也风流。
健则坐,困则休,信任从教雪满头。
寄语宣和政和元和佛陀,张僧伽李达磨,老聃孔丘,照顾沩山水牯牛。

偈颂十首 其六拼音版

yī shēn làng dàng wú jū jiǎn, nào shì mén tóu zì yì yóu
hàn dì bù shōu qín bù guǎn, bù fēng liú chù yě fēng liú
jiàn zé zuò, kùn zé xiū, xìn rèn cóng jiào xuě mǎn tóu
jì yǔ xuān hé zhèng hé yuán hé fó tuó, zhāng sēng jiā lǐ dá mó, lǎo dān kǒng qiū, zhào gù wéi shān shuǐ gǔ niú

偈颂十首 其六韵律

仄平○仄平平仄,仄仄平平仄仄平。
仄仄仄○平仄仄,仄平平仄仄平平。
仄仄仄,仄仄平,仄平○○仄仄平。
仄仄平○仄○平○仄平,○平平仄仄○,仄平仄平,仄仄平平仄仄平。

岱山中学诗词网