潘德久永嘉佳士也闻其能诗久矣而不我过仆一日以小诗挑之遂携古风见访次韵奉答

姜特立[宋]

潘德久永嘉佳士也闻其能诗久矣而不我过仆一日以小诗挑之遂携古风见访次韵奉答原文赏析

闻名渴见面,未合长相思。
纷纷数来人,谁契此心期。
识公恨不早,委刺方嫌迟。
正欲我辈人,共此一段奇。
良贾虽深藏,有宝人得知。
被褐既怀玉,脱囊可无锥。
聊将一缕麻,换此五色丝。
曲意相假借,仁衷恕嘲嗤。
子怀谅已伸,我惭亦自贻。
此道久凋丧,相从当在兹。

潘德久永嘉佳士也闻其能诗久矣而不我过仆一日以小诗挑之遂携古风见访次韵奉答拼音版

wén míng kě jiàn miàn, wèi hé zhǎng xiàng sī
fēn fēn shù lái rén, shuí qì cǐ xīn qī
shí gōng hèn bù zǎo, wěi cì fāng xián chí
zhèng yù wǒ bèi rén, gòng cǐ yī duàn qí
liáng jiǎ suī shēn cáng, yǒu bǎo rén dé zhī
bèi hè jì huái yù, tuō náng kě wú zhuī
liáo jiāng yī lǚ má, huàn cǐ wǔ sè sī
qū yì xiāng jiǎ jiè, rén zhōng shù cháo chī
zi huái liàng yǐ shēn, wǒ cán yì zì yí
cǐ dào jiǔ diāo sàng, xiāng cóng dāng zài zī

潘德久永嘉佳士也闻其能诗久矣而不我过仆一日以小诗挑之遂携古风见访次韵奉答韵律

○平仄仄仄,仄仄○○○。
平平仄平平,平仄仄平○。
仄平仄仄仄,仄仄平平○。
○仄仄仄平,仄仄仄仄平。
平仄平○○,仄仄平仄平。
仄仄仄平仄,仄平仄平平。
平○仄仄平,仄仄仄仄平。
仄仄○仄仄,平○仄平平。
仄平仄仄平,仄平仄仄平。
仄仄仄平○,○○○仄平。

岱山中学诗词网