梦中作

陆游[宋]

梦中作原文赏析

拓地移屯过酒泉,第功图像上凌烟。
事权皂纛兼黄钺,冨贵金貂映玉蝉。
油筑毬场飞騕褭,锦裁步障贮婵娟。
拥涂士女千层看,应记新丰旧少年。

梦中作拼音版

tà dì yí tún guò jiǔ quán, dì gōng tú xiàng shàng líng yān
shì quán zào dào jiān huáng yuè, fù guì jīn diāo yìng yù chán
yóu zhù qiú chǎng fēi yǎo niǎo, jǐn cái bù zhàng zhù chán juān
yōng tú shì nǚ qiān céng kàn, yīng jì xīn fēng jiù shào nián

梦中作韵律

仄仄平平仄仄平,仄平平仄仄平平。
仄平仄仄平平仄,仄仄平平仄仄平。
仄仄平平平仄仄,仄平仄仄仄平平。
仄平仄仄平平仄,仄仄平平仄仄平。

岱山中学诗词网