春社有感

陆游[宋]

春社有感原文赏析

憔悴前朝白髮郎,祠庭赋禄玷恩光。
寸心未与年俱老,万事惟凭酒暂忘。
穿仗两曾观揖逊,扶犂独幸返耕桑。
耆年凋落还堪嘆,社饮推排冠一乡。

春社有感拼音版

qiáo cuì qián cháo bái fà láng, cí tíng fù lù diàn ēn guāng
cùn xīn wèi yǔ nián jù lǎo, wàn shì wéi píng jiǔ zàn wàng
chuān zhàng liǎng céng guān yī xùn, fú lí dú xìng fǎn gēng sāng
qí nián diāo luò hái kān tàn, shè yǐn tuī pái guān yī xiāng

春社有感韵律

平仄平平仄仄平,平平仄仄仄平平。
仄平仄仄平平仄,仄仄平平仄仄仄。
仄仄仄平平仄仄,平平仄仄仄平平。
平平平仄平平仄,仄仄平平仄仄平。

岱山中学诗词网