三山卜居今三十有三年矣屋陋甚而地有余数世之后当自成一村今日病少间作诗以示后人二首 其二

陆游[宋]

三山卜居今三十有三年矣屋陋甚而地有余数世之后当自成一村今日病少间作诗以示后人二首 其二原文赏析

再见封侯未为快,一掷成卢安用再。
世间得意固多矣,堪笑穷人事常败。
我生出仕四十年,寸进恰如船上埭。
即今卧病茅檐裏,回首穷通竟何在。
荆山之下玉抵鹊,两京春荠论斤卖。
苏秦煌煌佩六印,尼父栖栖厄陈蔡。
玄保美官辄见思,东野出门常有碍。
躬耕至老岂不佳,子孙当以吾为戒。

三山卜居今三十有三年矣屋陋甚而地有余数世之后当自成一村今日病少间作诗以示后人二首 其二拼音版

zài jiàn fēng hóu wèi wèi kuài, yī zhì chéng lú ān yòng zài
shì jiān dé yì gù duō yǐ, kān xiào qióng rén shì cháng bài
wǒ shēng chū shì sì shí nián, cùn jìn qià rú chuán shàng dài
jí jīn wò bìng máo yán lǐ, huí shǒu qióng tōng jìng hé zài
jīng shān zhī xià yù dǐ què, liǎng jīng chūn jì lùn jīn mài
sū qín huáng huáng pèi liù yìn, ní fù xī xī è chén cài
xuán bǎo měi guān zhé jiàn sī, dōng yě chū mén cháng yǒu ài
gōng gēng zhì lǎo qǐ bù jiā, zǐ sūn dāng yǐ wú wèi jiè

三山卜居今三十有三年矣屋陋甚而地有余数世之后当自成一村今日病少间作诗以示后人二首 其二韵律

仄仄○平仄平仄,仄仄平平平仄仄。
仄○仄仄仄平仄,平仄平平仄平仄。
仄平仄仄仄仄平,仄仄仄○平仄仄。
仄平仄仄平平仄,○仄平平仄平仄。
平平平仄仄仄仄,仄平平○○○仄。
平平平平仄仄仄,○仄平平仄平仄。
平仄仄平仄仄○,平仄仄平平仄仄。
平平仄仄仄仄平,仄平○仄平平仄。

岱山中学诗词网