述悲

陆游[宋]

述悲原文赏析

屏居不出门,终岁袖手坐。
但怪意气衰,那觉日月过。
故人为冢丘,老伴余几箇。
天高鬼神恶,回夭夷齐饿。
遗魂一零落,岂復闻楚些。
且当醉浊醪,吾梦行亦破。

述悲拼音版

píng jū bù chū mén, zhōng suì xiù shǒu zuò
dàn guài yì qì shuāi, nà jué rì yuè guò
gù rén wéi zhǒng qiū, lǎo bàn yú jǐ gè
tiān gāo guǐ shén è, huí yāo yí qí è
yí hún yī líng luò, qǐ fù wén chǔ xiē
qiě dāng zuì zhuó láo, wú mèng xíng yì pò

述悲韵律

○平仄仄平,平仄仄仄仄。
仄仄仄仄平,仄仄仄仄○。
仄平平仄平,仄仄平仄仄。
平平仄平仄,○○平平仄。
○平仄平仄,仄仄○仄○。
○○仄仄平,平仄○仄仄。

岱山中学诗词网