江东韩漕晞道寄杨廷秀所赠诗来求同赋作此寄之

陆游[宋]

江东韩漕晞道寄杨廷秀所赠诗来求同赋作此寄之原文赏析

三朝巍巍韩侍中,烂然彝鼎书元功。
西戎北狄问安否,九州万里涵春风。
子孙继踵皆将相,我犹及拜西枢公。
顾怜通家略贵贱,劳问教诲均儿童。
西枢有孙又奇伟,凛然太华摩苍穹。
小试玉节江西东,文书如海到手空。
政成蒲鞭亦不用,地上钱流仓粟红。
君持此手上廊庙,折衝御侮知从容。
桑干不劳尺棰下,榆关正可丸泥封。
却归故里访遗老,应记山阴九十翁。

江东韩漕晞道寄杨廷秀所赠诗来求同赋作此寄之拼音版

sān cháo wēi wēi hán shì zhōng, làn rán yí dǐng shū yuán gōng
xī róng běi dí wèn ān fǒu, jiǔ zhōu wàn lǐ hán chūn fēng
zǐ sūn jì zhǒng jiē jiàng xiàng, wǒ yóu jí bài xī shū gōng
gù lián tōng jiā lüè guì jiàn, láo wèn jiào huì jūn ér tóng
xī shū yǒu sūn yòu qí wěi, lǐn rán tài huá mó cāng qióng
xiǎo shì yù jié jiāng xī dōng, wén shū rú hǎi dào shǒu kōng
zhèng chéng pú biān yì bù yòng, dì shàng qián liú cāng sù hóng
jūn chí cǐ shǒu shàng láng miào, zhé chōng yù wǔ zhī cóng róng
sāng gān bù láo chǐ chuí xià, yú guān zhèng kě wán ní fēng
què guī gù lǐ fǎng yí lǎo, yīng jì shān yīn jiǔ shí wēng

江东韩漕晞道寄杨廷秀所赠诗来求同赋作此寄之韵律

○平平平平仄○,仄平平仄平平平。
平平仄仄仄平仄,仄平仄仄平平平。
仄平仄仄平○○,仄○仄仄平平平。
仄平平平仄仄仄,○仄○仄平平平。
平平仄平仄平仄,仄平仄平平○平。
仄仄仄仄平平平,平平○仄仄仄○。
仄平平平仄仄仄,仄仄○平平仄平。
平平仄仄仄平仄,○平仄仄平○平。
平平仄○仄○仄,平平○仄平○○。
仄平仄仄仄○仄,○仄平平仄仄平。

岱山中学诗词网