晓登多稼亭三首 其三

杨万里[宋]

晓登多稼亭三首 其三原文赏析

尚无池水泛荷香,幸有园英照竹窗。
雪白葵花持玉节,柿红萱草立金幢。

晓登多稼亭三首 其三拼音版

shàng wú chí shuǐ fàn hé xiāng, xìng yǒu yuán yīng zhào zhú chuāng
xuě bái kuí huā chí yù jié, shì hóng xuān cǎo lì jīn chuáng

晓登多稼亭三首 其三韵律

仄平平仄仄○平,仄仄平平仄仄平。
仄仄平平平仄仄,仄平平仄仄平仄。

岱山中学诗词网