帅参宴客于蓬莱阁林参议有诗次韵呈府公

喻良能[宋]

帅参宴客于蓬莱阁林参议有诗次韵呈府公原文赏析

久以嘉谋赞迩英,暂分东淛慰苍生。
閒携僚吏挥金盏,更遣娉婷吹玉笙。
霖雨千岩垂欲作,孤舟野水未妨横。
匪因衮绣归黄閤,还念知章在四明。

帅参宴客于蓬莱阁林参议有诗次韵呈府公拼音版

jiǔ yǐ jiā móu zàn ěr yīng, zàn fēn dōng zhè wèi cāng shēng
xián xié liáo lì huī jīn zhǎn, gèng qiǎn pīng tíng chuī yù shēng
lín yǔ qiān yán chuí yù zuò, gū zhōu yě shuǐ wèi fáng héng
fěi yīn gǔn xiù guī huáng gé, hái niàn zhī zhāng zài sì míng

帅参宴客于蓬莱阁林参议有诗次韵呈府公韵律

仄仄平平仄仄平,仄平平仄仄平平。
平平仄仄平平仄,仄仄平平仄仄平。
平仄平平平仄仄,平平仄仄仄平平。
仄平仄仄平平仄,平仄平平仄仄平。

岱山中学诗词网