北窗诗

项安世[宋]

北窗诗原文赏析

天高吾庐卑,南风不肯辱。
頼有北邻富,垣墉岌高矗。
辚辚飈车来,欲去泥其轴。
回辕乃临臣,北户清以穆。
时时唤笙奴,一枕共清熟。
向来北窗人,此秘当已独。
持我无絃琴,千载赓此曲。

北窗诗拼音版

tiān gāo wú lú bēi, nán fēng bù kěn rǔ
lài yǒu běi lín fù, yuán yōng jí gāo chù
lín lín biāo chē lái, yù qù ní qí zhóu
huí yuán nǎi lín chén, běi hù qīng yǐ mù
shí shí huàn shēng nú, yī zhěn gòng qīng shú
xiàng lái běi chuāng rén, cǐ mì dāng yǐ dú
chí wǒ wú xián qín, qiān zǎi gēng cǐ qū

北窗诗韵律

平平平平平,平平仄仄仄。
仄仄仄平仄,平平仄平仄。
平平平平平,仄仄○○仄。
○平仄○平,仄仄平仄仄。
平平仄平平,仄仄仄平仄。
仄平仄平平,仄仄○仄仄。
平仄平平平,平仄平仄仄。

岱山中学诗词网