散解庙行

陈造[宋]

散解庙行原文赏析

巨灵挥斧山为拆,谽谺飞出寒溪碧。
南酉北枧皆户家,种秧插稻供衣食。
此水不枯岁不饥,此溪不涸龙是司。
森木古屋龙所宅,人家望岁如取携。
笳箫呜呜坎坎鼓,秋报春祈从父祖。
鷄豚肥腯社酒香,擎跪曲拳谁敢侮。
年时雩祷嗟徒勤,适龙睡熟唤不闻。
溪心蒿艾化埃壒,可怪嘉谷遭惔焚。
千沟万浍分飞瀑,面露摇风际天绿。
怀宝睡足龙亦惊,雁门之踦此焉復。
安得溪水长滂浪,龙不忸怩民乐康。
向来野草填饥肠,怨气括作颐下囊。

散解庙行拼音版

jù líng huī fǔ shān wèi chāi, hān xiā fēi chū hán xī bì
nán yǒu běi jiǎn jiē hù jiā, zhǒng yāng chā dào gōng yī shí
cǐ shuǐ bù kū suì bù jī, cǐ xī bù hé lóng shì sī
sēn mù gǔ wū lóng suǒ zhái, rén jiā wàng suì rú qǔ xié
jiā xiāo wū wū kǎn kǎn gǔ, qiū bào chūn qí cóng fù zǔ
jī tún féi tú shè jiǔ xiāng, qíng guì qū quán shuí gǎn wǔ
nián shí yú dǎo jiē tú qín, shì lóng shuì shú huàn bù wén
xī xīn hāo ài huà āi ài, kě guài jiā gǔ zāo tán fén
qiān gōu wàn huì fēn fēi pù, miàn lù yáo fēng jì tiān lǜ
huái bǎo shuì zú lóng yì jīng, yàn mén zhī yǐ cǐ yān fù
ān dé xī shuǐ zhǎng pāng làng, lóng bù niǔ ní mín yuè kāng
xiàng lái yě cǎo tián jī cháng, yuàn qì kuò zuò yí xià náng

散解庙行韵律

仄平平仄平平仄,平平平仄平平仄。
平仄仄?平仄平,仄平仄仄仄○仄。
仄仄仄平仄仄平,仄平仄仄平仄○。
平仄仄仄平仄仄,平平仄仄○仄平。
平平平平仄仄仄,平仄平平○仄仄。
平平平仄仄仄平,平仄仄平平仄仄。
平平平仄平平平,仄平仄仄仄仄○。
平平平仄仄平仄,仄仄平仄平平平。
平平仄仄○平仄,仄仄平平仄平仄。
平仄仄仄平仄平,仄平平○仄平仄。
平仄平仄○平○,平仄仄平平仄平。
仄平仄仄○平平,仄仄仄仄平仄平。

岱山中学诗词网