陈天成用东坡赵清献高斋诗韵赋适斋次韵

楼钥[宋]

陈天成用东坡赵清献高斋诗韵赋适斋次韵原文赏析

二公晚辞轩冕劳,两斋莫辨适与高。
尝登云山仰清献,平地着屋山周遭。
白头日过适斋下,钓游尚想随儿曹。
方从家舅与俱隠,野鹤谁能鸣九皋。
加我数年未纳禄,解去簪绂甘同袍。
世间此事要识破,差处不可容一毫。
颍川尉僊赋长句,数寸之管烦君操。
欲追险韵继坡老,词锋犀锐真吹毛。
舅家见诗勉续貂,长松相倚惭青蒿。
我本无復望禄仕,不应招我更由敖。

陈天成用东坡赵清献高斋诗韵赋适斋次韵拼音版

èr gōng wǎn cí xuān miǎn láo, liǎng zhāi mò biàn shì yǔ gāo
cháng dēng yún shān yǎng qīng xiàn, píng dì zhe wū shān zhōu zāo
bái tóu rì guò shì zhāi xià, diào yóu shàng xiǎng suí ér cáo
fāng cóng jiā jiù yǔ jù yǐn, yě hè shuí néng míng jiǔ gāo
jiā wǒ shù nián wèi nà lù, jiě qù zān fú gān tóng páo
shì jiān cǐ shì yào shí pò, chà chù bù kě róng yī háo
yǐng chuān wèi xiān fù cháng jù, shù cùn zhī guǎn fán jūn cāo
yù zhuī xiǎn yùn jì pō lǎo, cí fēng xī ruì zhēn chuī máo
jiù jiā jiàn shī miǎn xù diāo, cháng sōng xiāng yǐ cán qīng hāo
wǒ běn wú fù wàng lù shì, bù yīng zhāo wǒ gèng yóu áo

陈天成用东坡赵清献高斋诗韵赋适斋次韵韵律

仄平仄平平仄○,仄平仄仄仄仄平。
平平平平仄平○,平仄仄仄平平平。
仄平仄○仄平仄,仄平仄仄平平平。
平○平仄仄平仄,仄仄平平平仄平。
平仄仄平仄仄仄,仄仄平仄平平平。
仄○仄仄仄仄仄,平仄仄仄平仄○。
仄平仄平仄○仄,仄仄平仄平平○。
仄平仄仄仄平仄,平平平仄平○平。
仄平仄平仄仄平,○平○仄平平平。
仄仄平仄仄仄仄,仄○平仄○平平。

岱山中学诗词网