与滕元英

王炎[宋]

与滕元英原文赏析

君尚精神健,吾真气血衰。
肯来同晤语,别去即怀思。
不厌经过数,惟忧后会迟。
春暄宜缓步,何必以秋期。

与滕元英拼音版

jūn shàng jīng shén jiàn, wú zhēn qì xuè shuāi
kěn lái tóng wù yǔ, bié qù jí huái sī
bù yàn jīng guò shù, wéi yōu hòu huì chí
chūn xuān yí huǎn bù, hé bì yǐ qiū qī

与滕元英韵律

平仄平平仄,平平仄仄平。
仄平平仄仄,仄仄仄平平。
仄仄平平仄,平平仄仄平。
平平平仄仄,平仄仄平平。

岱山中学诗词网