西楼

王亘[宋]

西楼原文赏析

西江横玉虹,西山罗画屏。
荒城大如斗,此楼何峥嵘。
炎岭状陇蜀,三州通蓬瀛。
人烟几村落,数点如晨星。
谁识海一涯,好峰无数青。

西楼拼音版

xī jiāng héng yù hóng, xī shān luó huà píng
huāng chéng dà rú dòu, cǐ lóu hé zhēng róng
yán lǐng zhuàng lǒng shǔ, sān zhōu tōng péng yíng
rén yān jǐ cūn luò, shǔ diǎn rú chén xīng
shuí shí hǎi yī yá, hǎo fēng wú shù qīng

西楼韵律

平平○仄○,平平平仄○。
平平仄○仄,仄平平平平。
平仄仄仄仄,○平平平平。
平平仄平仄,仄仄○平平。
平仄仄仄平,仄平平仄平。

岱山中学诗词网