题彭泽县尉厅林壑之胜

叶适[宋]

题彭泽县尉厅林壑之胜原文赏析

彭泽西山天秘惜,渊明未敢发幽缄。
始从石尉兼王尉,洗出前岩到后岩。
也只暂时供步履,可能终老卸朝衫。
应须却诵归来句,重把家园草自芟。

题彭泽县尉厅林壑之胜拼音版

péng zé xī shān tiān mì xī, yuān míng wèi gǎn fā yōu jiān
shǐ cóng shí wèi jiān wáng wèi, xǐ chū qián yán dào hòu yán
yě zhǐ zàn shí gōng bù lǚ, kě néng zhōng lǎo xiè cháo shān
yīng xū què sòng guī lái jù, zhòng bǎ jiā yuán cǎo zì shān

题彭泽县尉厅林壑之胜韵律

平仄平平平仄仄,平平仄仄仄平平。
仄平仄仄平平仄,仄仄平平仄仄平。
仄仄仄平仄仄仄,仄平平仄仄平平。
平平仄仄平平仄,仄仄平平仄仄平。

岱山中学诗词网