凭栏

陈藻[宋]

凭栏原文赏析

少壮营营正苦心,凭栏况味不如今。
如今饭散凭栏立,一本寒枯木在林。

凭栏拼音版

shào zhuàng yíng yíng zhèng kǔ xīn, píng lán kuàng wèi bù rú jīn
rú jīn fàn sàn píng lán lì, yī běn hán kū mù zài lín

凭栏韵律

仄仄平平仄仄平,平平仄仄仄平平。
平平仄仄平平仄,仄仄平平仄仄平。

岱山中学诗词网