秋意

韩淲[宋]

秋意原文赏析

秋意不堪老,宦情惟自悲。
萧萧风雨中,吟哦漫寻诗。
古来骚雅士,常恐归计迟。
此事不难办,无语王谢儿。

秋意拼音版

qiū yì bù kān lǎo, huàn qíng wéi zì bēi
xiāo xiāo fēng yǔ zhōng, yín é màn xún shī
gǔ lái sāo yǎ shì, cháng kǒng guī jì chí
cǐ shì bù nán bàn, wú yǔ wáng xiè ér

秋意韵律

平仄仄平仄,仄平平仄平。
平平平仄○,○平仄平平。
仄平平仄仄,平仄平仄○。
仄仄仄○仄,平仄○仄平。

岱山中学诗词网