偈颂一百零一首 其七七

释慧性[宋]

偈颂一百零一首 其七七原文赏析

岁尽年穷,无可不可。
烹露地牛,烧榾柮火。
野菜只添一筯油,满钵和罗唯一饱。
笑傲烟霞,白云风拂。
韶阳一曲自高歌,困来一觉和衣倒。
浅种深耕得自由,珊瑚枝头日杲杲。

偈颂一百零一首 其七七拼音版

suì jǐn nián qióng, wú kě bù kě
pēng lù dì niú, shāo gǔ duò huǒ
yě cài zhǐ tiān yī zhù yóu, mǎn bō hé luó wéi yī bǎo
xiào ào yān xiá, bái yún fēng fú
sháo yáng yī qǔ zì gāo gē, kùn lái yī jiào hé yī dào
qiǎn zhǒng shēn gēng dé zì yóu, shān hú zhī tóu rì gǎo gǎo

偈颂一百零一首 其七七韵律

仄仄平平,平仄仄仄。
平仄仄平,○仄仄仄。
仄仄仄平仄仄○,仄仄○平仄仄仄。
仄仄平平,仄平平仄。
平平仄仄仄平平,仄平仄仄○○仄。
仄仄○平仄仄平,平平平平仄仄仄。

岱山中学诗词网