寄黄岩赵长官

释居简[宋]

寄黄岩赵长官原文赏析

昔住白云城裏寺,清标曾揖两岩高。
丛卑旧忆曾栖棘,县壮新传略奏刀。
把似山林今日看,弗须湖海向来豪。
时人只识鸣弦手,不识无弦似醉陶。

寄黄岩赵长官拼音版

xī zhù bái yún chéng lǐ sì, qīng biāo céng yī liǎng yán gāo
cóng bēi jiù yì céng qī jí, xiàn zhuàng xīn zhuàn lüè zòu dāo
bǎ shì shān lín jīn rì kàn, fú xū hú hǎi xiàng lái háo
shí rén zhǐ shí míng xián shǒu, bù shí wú xián shì zuì táo

寄黄岩赵长官韵律

仄仄仄平平仄仄,平平平仄仄平平。
平平仄仄平平仄,仄仄平平仄仄平。
仄仄平平平仄仄,仄平平仄仄平平。
平平仄仄平平仄,仄仄平平仄仄平。

岱山中学诗词网