八景歌 其四

赵汝鐩[宋]

八景歌 其四原文赏析

云拥黄昏朔风急,长空杳杳水拍拍。
六花舞白徧三湘,失却寒峰翠千尺。
片琼屑玉响羣林,芦丛萧瑟声更清。
冻月开奁俄吐晴,银宫一色上下明。
嗟此何景兮江天暮雪,丹青欲尽不可得。

八景歌 其四拼音版

yún yōng huáng hūn shuò fēng jí, cháng kōng yǎo yǎo shuǐ pāi pāi
liù huā wǔ bái biàn sān xiāng, shī què hán fēng cuì qiān chǐ
piàn qióng xiè yù xiǎng qún lín, lú cóng xiāo sè shēng gèng qīng
dòng yuè kāi lián é tǔ qíng, yín gōng yī sè shàng xià míng
jiē cǐ hé jǐng xī jiāng tiān mù xuě, dān qīng yù jǐn bù kě dé

八景歌 其四韵律

平仄平平仄平仄,○○仄仄仄仄仄。
仄平仄仄仄○平,仄仄平平仄平仄。
仄平仄仄仄平平,平平平仄平○平。
仄仄平平平仄平,平平仄仄仄仄平。
平仄平仄平平平仄仄,平平仄仄仄仄仄。

岱山中学诗词网