偈颂七十六首 其三○

释师范[宋]

偈颂七十六首 其三○原文赏析

蜻蜓许是好蜻蜓,飞来飞去不曾停。
捉来摘除两箇翼,便是一枚大铁钉。

偈颂七十六首 其三○拼音版

qīng tíng xǔ shì hǎo qīng tíng, fēi lái fēi qù bù céng tíng
zhuō lái zhāi chú liǎng gè yì, biàn shì yī méi dà tiě dīng

偈颂七十六首 其三○韵律

平平仄仄仄平平,平平平仄仄平平。
仄平仄○仄仄仄,仄仄仄平仄仄○。

岱山中学诗词网