送王子文宰昭武 其四

真德秀[宋]

送王子文宰昭武 其四原文赏析

堂堂先太史,一节贯初终。
况有寿母贤,切切唯教忠。
承家谅匪易,负任丘山崇。
可不日汲汲,仰希前哲踪。
敬义两夹持,师友交磨礲。
余事作诗人,毋颛锼句工。

送王子文宰昭武 其四拼音版

táng táng xiān tài shǐ, yī jié guàn chū zhōng
kuàng yǒu shòu mǔ xián, qiē qiē wéi jiào zhōng
chéng jiā liàng fěi yì, fù rén qiū shān chóng
kě bù rì jí jí, yǎng xī qián zhé zōng
jìng yì liǎng jiā chí, shī yǒu jiāo mó lóng
yú shì zuò shī rén, wú zhuān sōu jù gōng

送王子文宰昭武 其四韵律

平平平仄仄,仄仄仄平平。
仄仄仄仄平,仄仄仄○平。
平平仄仄仄,仄平平平平。
仄仄仄仄仄,仄平平仄平。
仄仄仄仄平,平仄平○平。
平仄仄平平,平平平仄平。

岱山中学诗词网